Skip to main content

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm đóng vai trò là trung tâm cho dữ liệu và lịch sử quy trình cũng như sản phẩm của bạn. Tính năng này giúp cung cấp sự cộng tác và trao đổi dữ liệu giữa những người dùng doanh nghiệp tương tác với sản phẩm của bạn—bao gồm người quản lý sản phẩm, kỹ sư, nhân viên bán hàng, người mua hàng và đại diện đảm bảo chất lượng. Tính năng này kiểm soát quy trình để đảm bảo sản phẩm phù hợp được tạo ra bằng cách sử dụng đúng danh mục vật liệu, quy trình và thông số kỹ thuật.

  • Kiểm soát chặt chẽ dữ liệu xây dựng sản phẩm bằng khả năng kiểm soát thay đổi mạnh mẽ
  • Tích hợp ERP với hệ thống PLM, Điện và Cơ khí CAD để tăng tốc độ đổi mới
  • Cộng tác với các bên liên quan đến sản phẩm trong và ngoài, đảm bảo tính hiệu quả của sản phẩm.
KHÁM PHÁ TÍNH NĂNG

Lợi ích

Nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất

Dễ dàng phát triển một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất cho mỗi sản phẩm bạn xây dựng, đảm bảo việc xây dựng sản phẩm chính xác và chấp nhận tùy chỉnh. Rút từ hệ thống CAD và PLM đến độ chính xác cao hơn.

Nâng cao hiệu quả sản xuất

Cung cấp các ước tính chính xác từ khâu báo giá đến quá trình sản xuất với các thông số kỹ thuật trong Phương pháp sản xuất (MoM) phục vụ các tổ hợp đơn cấp và đa cấp đơn giản với định mức nguyên vật liệu (BOM) và quy trình sản xuất (BOO) hoặc lộ trình chính xác. Độ chính xác của Phương pháp (MoM) đảm bảo hiệu quả về chi phí và lập lịch trình.

Giảm chi phí và độ phức tạp khi xây dựng theo đặc điểm kỹ thuật của khách hàng

Epicor cung cấp khả năng sản xuất theo đơn đặt hàng độc đáo, bao gồm “một phần quy trình nhanh chóng” hỗ trợ các sản phẩm chỉ được sản xuất một lần. Epicor cũng cung cấp báo giá cấu hình (CPQ) để tăng tốc độ cấu hình theo yêu cầu của khách hàng bằng tính năng tự động hóa trong việc đưa chúng vào sản xuất.

Tính năng thiết yếu

Tài nguyên Kinetic