Skip to main content

Simplify Opportunity Management

Improve the efficiency and effectiveness of your sales team with Kinetic (new name for Epicor ERP) Sales Management. By helping your sales teams manage their opportunities and automating administrative tasks, Kinetic Sales Management frees up their time to focus on building lasting, profitable relationships. It also enables your sales team to:

  • Produce accurate estimates
  • Streamline your order-to-cash cycle
  • Fulfill perfect orders and ensure high customer satisfaction
Download Brochure

Kinetic Sales Management Features

Liên hệ ngay với chúng tôi
Hàng nghìn nhà sản xuất tin dùng phần mềm của Epicor để hỗ trợ phát triển và mở rộng quy mô. Đặt câu hỏi cho chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết giải pháp nào hiệu quả và không hiệu quả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp với doanh nghiệp.

Các trường có * là bắt buộc

Epicor tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các điều khoản và điều kiện của trang web.