Skip to main content

ảnh hưởng

khả năng tác động đến tính cách, sự phát triển hoặc hành vi của ai đó hoặc điều gì đó, hoặc của chính sự ảnh hưởng đó

Related Videos

Liên hệ
Vẫn còn nhiều điều để nói, nhưng chúng tôi muốn kết nối với bạn để hiểu thêm các mục tiêu và ưu tiên của bạn - hãy xem chúng ta có thể làm việc cùng nhau không nhé.

Các trường có * là bắt buộc

Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của trang web