Skip to main content
  • Tuân thủ

Tuân thủ và chính sách

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Epicor đảm bảo tính bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư—cho cả chính mình lẫn khách hàng và sẽ tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) khi có hiệu lực. Mặc dù hoạt động tuân thủ GDPR của Epicor sẽ giúp khách hàng đảm bảo tình hình tuân thủ GDPR, việc tuân thủ vẫn là trách nhiệm chung.

Epicor cam kết hỗ trợ khách hàng tuân thủ các yêu cầu của GDPR và không ngừng nỗ lực cải thiện, qua đó hỗ trợ hoạt động tuân thủ của chính mình cũng như của khách hàng.

Tuyên bố chống chế độ nô lệ thời hiện đại trên toàn cầu trong năm tài chính 2023

Kết nối với Epicor

Hãy cho chúng tôi biết các thách thức cũng như mục tiêu riêng của bạn để chúng tôi có thể cho bạn thấy lý do phần mềm Epicor là lựa chọn lý tưởng hơn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email. Nếu bạn hiện đang là khách hàng của chúng tôi, vui lòng đăng nhập vào EpicCare.