Skip to main content

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Tìm hiểu về GDPR và cách Epicor giúp bạn tuân thủ.

Tuân thủ là trách nhiệm chung

Epicor đảm bảo tính bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư—cho cả chính mình lẫn khách hàng và sẽ tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) khi có hiệu lực. Mặc dù hoạt động tuân thủ GDPR của Epicor sẽ giúp khách hàng đảm bảo tình hình tuân thủ GDPR, việc tuân thủ vẫn là trách nhiệm chung.

Epicor cam kết hỗ trợ khách hàng tuân thủ các yêu cầu của GDPR và không ngừng nỗ lực cải thiện, qua đó hỗ trợ hoạt động tuân thủ của chính mình cũng như của khách hàng.