Skip to main content

Epicor: Dẫn đầu trong Bảng đánh giá giải pháp ERP cho phân khúc khách hàng SMB của Nucleus Research 2023

Báo Cáo Thông Tin Ngành 2023

Học cách các tổ chức cấp doanh nghiệp sử dụng hệ thống ERP mới để cải thiện hiệu suất.

các doanh nghiệp lớn sử dụng giải pháp ERP kết hợp.

87%

các doanh nghiệp cảm thấy an tâm với giải pháp kinh doanh sử dụng lưu trữ đám mây

95%

doanh nghiệp ngày nay trung thành với nhà cung cấp ERP.

90%
Đọc Báo Cáo