8 bước để lựa chọn 1 hệ thống ERP

Tìm hiểu các tùy chọn hệ thống ERP và phương pháp đơn giản nhất để lựa chọn hệ thống ERP phù hợp

Lựa chọn hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) phù hợp là một quyết định quan trọng. Việc lựa chọn có thể khó khăn, nhưng đã có cách đơn giản để thực hiện việc này.

Để giúp bạn, sách trắng này của Epicor trình bày chi tiết cách đơn giản lựa chọn hệ thống ERP, bao gồm:

  • Đánh giá
  • Xây dựng tiêu chí
  • Tham khảo
  • Phương pháp lựa chọn hệ thống ERP

Tải xuống sách trắng để tìm hiểu thêm về quy trình lựa chọn hệ thống ERP và đảm bảo bạn có một giải pháp thành công lâu dài cho doanh nghiệp của mình.

Man-and-Woman-in-Office-Working-on-a-Laptop.jpg