Epicor cho ERP Sản Xuất mang lại 373%* ROI trong 3 năm

Chỉ với chín tháng để hoàn vốn.

Trong sách trắng của IDC “Nâng cao Giá trị Kinh doanh của quý vị với Giải pháp của Epicor cho Ngành sản xuất”, các nhà sản xuất tiết lộ khả năng tự động hóa, tích hợp và tính linh hoạt của các giải pháp Epicor ERP giúp họ như thế nào:

  • Tăng năng suất của công nhân viên
  • Chi phí vận hành thấp hơn
  • Tăng doanh thu thuần

”Nếu không có Giải pháp của Epicor cho Ngành Sản xuất, chúng tôi sẽ cần thêm 100 người nữa.”

* Kết quả thể hiện những phát hiện chung từ bốn khách hàng của Epicor được phỏng vấn vào tháng 9 năm 2022.