Skip to main content

Giảm rủi ro và tinh giản quy trình vận chuyển các chất nguy hiểm

Giảm các khoản tiền phạt và các lô hàng bị trả lại, đồng thời tinh giản quy trình vận chuyển các chất nguy hiểm với thủ tục giấy tờ cho các chất nguy hiểm được tạo tự động. Quick Ship nhận biết được khi nào một mặt hàng được vận chuyển yêu cầu tài liệu các chất nguy hiểm, sau đó lưu trữ dữ liệu phân loại và hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết. Vận chuyển các chất nguy hiểm dễ dàng như các chuyến vận chuyển không cần làm thủ tục với phần mềm tuân thủ DGIS tích hợp.

Biển báo chất lỏng dễ cháy cấp độ 3 cảnh báo đỏ về chất nguy hiểm ở phía sau xe chở nhiên liệu tại trạm xăng dầu

Trusted by Top Brands