การสร้างผลกำไร
ผลผลิต
การเติบโต
รองรับการใช้งานในอนาคต

ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มผลกำไรอย่างเต็มที่

Epicor ERP ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอ้างอิงกับข้อมูลจริง มาพร้อมกับระบบวิเคราะห์ในตัวเพื่อช่วยให้คุณสร้างผลกำไรได้ในระดับสูงสุด

  • สืบค้นตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพที่สำคัญได้ง่าย ๆ เพื่อติดตามผลกำไรสำหรับผลิตภัณฑ์
  • เจาะรายละเอียดข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้มีการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สร้างกำไรได้เต็มที่ รวมทั้งลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
  • ตัดสินใจได้จากข้อมูลที่เชื่อถือได้พร้อมข้อมูลวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อให้คุณทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมและสามารถปรับปรุงระบบสินค้าคงคลังให้ดียิ่งขึ้น

“เราต้องการวิธีการที่ดีที่สุดในการยกระดับการทำงานของเรา...Epicor ERP ทำให้เราได้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วยในการพิจารณาการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกข้อเสนอใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับต้นทุน”

Cliff Brooks
Schaefer's Electrical Enclosures Inc.

จัดการธุรกิจของคุณในทุก ๆ ด้านด้วย Epicor ERP

การบริหารจัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

จัดการกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า เจ้าหน้าที่ประสานงานและการเสนอราคาเพื่อเปลี่ยนจากโอกาสเป็นการปิดการขายจริง

การวางแผนและกำหนดกรอบเวลา

ดำเนินการและตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดเวลาที่ไม่เกิดผลผลิตและความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากรบุคคล

จัดการแรงงานของคุณในระดับสากล ทั้งในการคัดสรรไปจนถึงการเกษียณอายุ รวมทั้งบ่มเพาะวัฒนธรรมเพื่อผลักดันการเติบโต

การจัดการด้านการเงิน

จัดการด้านการเงิน พร้อมรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่มี

การจัดการบริการและทรัพยากร

ประสานกระบวนการให้บริการเพื่อจัดสรรทรัพยากรและวัตถุดิบในเวลาที่เหมาะสมโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

การจัดการผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิศวกรรม จัดซื้อ การผลิต ฝ่ายขายและฝ่ายรับรองคุณภาพ

การจัดการด้านการขาย

จัดทำข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำ ปรับวงจรการสั่งซื้อและรับเงินให้สอดคล้องกัน และดำเนินการตามสั่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ระบบจัดการเนื้อหาระดับองค์กร

เก็บ บันทึก จัดการและเรียกค้นเอกสารและข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อจากอุปกรณ์ทุกตัว

การบริหารจัดการโครงการ

วางแผนและดำเนินโครงการที่ง่าย ๆ หรือซับซ้อนหลายระดับได้ภายใต้มาตรการควบคุมต้นทุนและเงื่อนไขในการออกบิลที่เข้มงวด

ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลวิเคราะห์ทางธุรกิจ

รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

การจัดการผลผลิต

ลดความยุ่งยากในกระบวนการ ปริมาณของเสียและเพิ่มผลกำไรไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะมีความซับซ้อนอย่างไร

ดูเพิ่มเติม

การจัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหา

จัดการเครือข่ายการจัดซื้อจัดหาในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการคาดการณ์ไปจนถึงการดำเนินการตามสั่ง

การจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ควบคุมมาตรฐานและกำกับดูแลให้พนักงานและพันธมิตรทราบปัจจัยเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

Success Stories

“Epicor ERP เชื่อมโยงธุรกิจของเราเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และไปจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์จนถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด”

Greg Finley
ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ดูได้ทันที

“เรารู้ว่าเราต้องส่งสินค้าอะไรบ้างในแต่ละวัน และระบบนี้ทำให้การวางแผนเวลาในการผลิตง่ายขึ้นมาก”

Ivy Ganster
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

ดูได้ทันที

“การตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่คือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเรา”

Gerard Smolenski
ผู้จัดการฝ่ายสูตรการผลิต

ดูได้ทันที