Skip to main content

ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR)

เรียนรู้เกี่ยวกับ GDPR และวิธีที่ Epicor สามารถช่วยคุณในการปฏิบัติตามได้

การปฏิบัติตามกฎระเบียบถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Epicor ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งกับตัวบริษัทและตัวลูกค้า และจะปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR) เมื่อมีผลบังคับใช้ แม้ว่าการปฏิบัติตาม GDPR ของ Epicor จะมีผลต่อสถานะการปฏิบัติตาม GDPR ของลูกค้า แต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Epicor ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR และสานต่อการพัฒนาต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราเองและของลูกค้า

ดาวน์โหลดข้อมูลสรุปเกี่ยกับ GDPR แนวทางการช่วยเหลือของ Epicor

GDPR คืออะไร

การทำความเข้าใจถึงพื้นฐานของ GDPR

ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (GDPR) เป็นกรอบของกฎหมายใหม่ที่นำมาบังคับใช้แทนระเบียบการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป โดยเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 จุดประสงค์ของ GDPR คือการเพิ่มความคุ้มครองสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลในสหภาพยุโรปด้วยการควบคุมวิธีการที่องค์กรจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่เป็นของบุคคลในสหภาพยุโรป ไม่ว่าข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการรวบรวม ถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลมาจากที่ใดก็ตาม 

GDPR มีการเปลี่ยนแปลงมากมายจากกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งมีผลกับแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนตัวของสหภาพยุโรป และอาจส่งผลต่อธุรกิจมากมายทั่วโลกทุกแผนก โดยมีการคาดหมายว่าจะมีผลกับทุกองค์กรที่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในสหภาพยุโรปให้กับตัวเองหรือในนามขององค์กรอื่น รวมไปถึงซัพพลายเออร์และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในสหภาพยุโรปให้กับองค์กรต่างๆ

GDPR ให้อะไรบ้าง

GDPR ให้บุคคลมีมาตรการควบคุมและสิทธิ์เฉพาะกับข้อมูลส่วนตัว GDPR ยังต้องการความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนตัวขององค์กร และสร้างความปลอดภัยและมาตรการควบคุมอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

GDPR ส่งผลต่อใครบ้าง

ข้อกำหนดของ GDPR อาจปรับใช้กับทุกองค์กรที่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในสหภาพยุโรป ข้อกำหนดเหล่านี้อาจนำไปปรับใช้กับบุคคลภายนอกและซัพพลายเออร์รายอื่นที่องค์กรอาจนำไปใช้เพื่อประมวลผลข้อมูล

GDPR ส่งผลต่อองค์กรที่อยู่ภายนอกสหภาพยุโรปหรือไม่

GDPR มีผลภายนอกอาณาเขตของสหภาพยุโรป ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทุกองค์กร ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม หากองค์กรทำการรวบรวม รับ ประมวลผล หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวในสหภาพยุโรป ข้อบังคับนี้อาจมีการปรับใช้กับทุกองค์กรที่อยู่ภายนอกสหภาพยุโรป ที่ทำการรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนตัวในสหภาพยุโรป

หลักการสำคัญของ GDPR คืออะไร

จุดประสงค์ของ GDPR คือการเพิ่มสิทธิ์ส่วนตัวที่อยู่ เพิ่มสิทธิ์ใหม่ และให้บุคคลในสหภาพยุโรปทำการควบคุมข้อมูลส่วนตัวของตนได้มากขึ้น หลักการพื้นฐานของ GDPR คือการ:

 • กำหนดให้มีความโปร่งใสในการจัดการและการใช้งานข้อมูลส่วนตัว
 • จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง
 • จำกัดการรวบรวมข้อมูลส่วนตัว และจัดเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการ
 • ช่วยให้บุคคลร้องขอในสถานการณ์เฉพาะให้เข้าใช้งาน แก้ไข ลบ (สิทธิ์ที่จะถูกลืม) ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของตนไปยังบุคคลที่สาม จำกัด หรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของตน
 • ทำให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • จำกัดการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้นานเท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการเท่านั้น

หลักการของ GDPR มีความหมายอย่างไรต่อธุรกิจของฉัน

บุคคลในสหภาพยุโรปอาจมีสิทธิ์ที่จะทราบว่ามีการประมวลผล ใช้งาน แชร์ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของตนหรือไม่ และอย่างไร และบุคคลอาจมีสิทธิ์ส่วนตัวอื่นๆ มากมาย เช่น การให้สิทธิ์การเข้าใช้งานข้อมูลส่วนตัวของตน ในการตอบสนองต่อคำขอดังกล่าว ต้องมีการให้ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่ร้องขอในรูปแบบที่มีความชัดเจนและเข้าใจได้

บุคคลอาจมีสิทธิ์ในการขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวได้ด้วย หากมีบุคคลที่ไม่ต้องการให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของตนแล้ว และองค์กรไม่มีหลักกฎหมายอื่นในการจัดเก็บ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกลบออก

GDPR ยังให้บุคคลในสหภาพยุโรปมีสิทธิ์ทราบว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว GDPR บังคับให้องค์กรต้องแจ้งบุคคลถึงความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลจะรั่วไหล นอกเหนือไปจากการแจ้งเตือนถึงหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดความของ GDPR

GDPR ใช้คำศัพท์มากมายทั้งที่อาจไม่คุ้นเคยหรือชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง เราได้พยายามทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

ข้อมูลส่วนตัว: ข้อมูลส่วนตัวเป็นส่วนสำคัญของ GDPR และคำจำกัดความของข้อมูลส่วนตัวก็กว้างมาก ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่กายภาพ, ข้อมูลระบุอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ IP, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลสุขภาพ, ข้อมูลทางการเงิน, อายุ, วันเกิด ฯลฯ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวอย่างที่อยู่อีเมลและชื่อของบุคคลอาจเป็นข้อมูลที่สามารถหาได้ผ่านการค้นหาทางสาธารณะหรือเอกสารราชการอื่นๆ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้ GDPR องค์กรที่มีข้อสงสัยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรืออุปกรณ์ของบุคคลเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วจะให้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว

ผู้ควบคุม: ผู้ควบคุมเป็นองค์กรที่พิจารณาถึงวิธีการและจุดประสงค์ในการรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว เช่น เมื่อบริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลโดยตรง หรือรับข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลที่สามที่ทำการรวบรวมข้อมูลในนามของบริษัท โดยทั่วไปแล้ว จะถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ควบคุม

การประมวลผล: การประมวลผลเป็นการดำเนินการที่ทำกับข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่เป็นอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงการรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข การค้นคืน การปรึกษาหารือ การใช้งาน การเปิดเผยด้วยการส่งผ่าน แจกจ่าย หรือวิธีการอื่นที่ทำให้ใช้งานได้ การจัดแนวหรือรวมเข้ากัน การจำกัด การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนตัว การดำเนินการแทบทุกอย่างที่ทำกับข้อมูลส่วนตัวอาจถือได้ว่าเป็นการประมวลผล

ผู้ประมวลผล: ผู้ประมวลผลเป็นองค์กรที่ประมวลผล (เช่น รวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน หรือเปิดเผย) ข้อมูลส่วนตัวในนามของผู้ควบคุมแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งตามคำแนะนำของผู้ควบคุม

สิ่งใดบ้างที่ฉันจำเป็นต้องคิดถึงเกี่ยวกับ GDPR

ซอฟต์แวร์และระบบของคุณเป็นส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณาถึง หากต้องการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR และควรเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้แนวทางทั่วทั้งองค์กรอย่างเข้มแข็งต่อการปฏิบัติตาม GDPR สิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับการประมวลผล และองค์กรควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ระบุข้อมูลส่วนตัวที่คุณมี และระบุว่าข้อมูลดังกล่าวอยู่ที่ใด
 • บังคับใช้แนวทางที่เข้มแข็งกับการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลส่วนตัว
 • สร้างมาตรการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน ตรวจหา และตอบสนองต่อความเสี่ยงและการรั่วไหลของข้อมูล
 • ตอบสนองต่อคำขอของบุคคลในการยืนยันสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองข้อมูลของตน (เช่น คำขอให้บุคคลมอบสำเนาของข้อมูลส่วนตัวของตนให้)
 • เก็บรักษาเอกสารประกอบเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมไปถึงบันทึกกิจกรรมด้านการประมวลผล และการตอบสนองต่อคำขอจากบุคคล
 • รายงานทุกการรั่วไหลของข้อมูลอย่างทันท่วงที ตามที่กฎหมายกำหนด

ฉันจะได้รับสิ่งใดจาก Epicor เพื่อช่วยให้บริษัทของฉันปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR ได้

Epicor ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งกับตัวบริษัทและตัวลูกค้าทั่วโลก Epicor ทำหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลอย่างจริงจัง ซึ่งคล้ายคลึงกับข้อกำหนดตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดตามกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่

การปฏิบัติตาม GDPR ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง Epicor และลูกค้าของเรา บริการและผลิตภัณฑ์ของ Epicor สามารถมีผลกับการปฏิบัติตาม GDPR ของคุณได้ หากทำการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว เช่น บริการและผลิตภัณฑ์ของเรามีฟังก์การใช้งานที่ช่วยในการทำตามคำขอด้านสิทธิ์ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมไปถึงโซลูชันที่ Epicor จัดไว้ให้ จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการควบคุมการเข้าใช้งาน องค์กรต่างๆ สามารถรวมขั้นตอนและฟังก์ชันการทำงานไว้ในบริการและผลิตภัณฑ์ของ Epicor เพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านั้นทำตามหน้าที่ในการปฏิบัติตาม GDPR ของตนได้

Epicor ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าของเราในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมากมายที่บังคับใช้กับธุรกิจของลูกค้า ซึ่งรวมไปถึง GDPR ด้วย Epicor จึงมีการติดตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ สัญญา และเอกสารประกอบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยในการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของลูกค้าของเรา ซึ่งรวมไปถึง GDPR ด้วย

เชื่อมต่อกับ Epicor

ช่วยบอกให้เราทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เพื่อให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุใดซอฟต์แวร์ Epicor จึงมีความเหมาะสมกว่า ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ แชท หรืออีเมล หากคุณเป็นลูกค้าเดิม โปรดเข้าสู่ระบบ EpicCare