Svenska chefer lugna inför oplanerad tillväxt

STOCKHOLM, Sverige,

Nästan 60 procent av svenska företagsledare förväntar sig tillväxt under 2016, bland annat på grund av god affärsplanering. Tillväxt behöver dock inte alltid vara positivt. Oplanerad tillväxt kan orsaka en rad utmaningar för organisationer som inte är redo, till exempel försämrad kvalitet på tjänster och produkter och missnöjda kunder och personal.

Under 2015 upplevde nio av tio (89%) organisationer runt om i världen stora utmaningar på grund av oplanerad tillväxt. Det visar en ny internationell studie från Epicor Software Corporation, global leverantör av branschspecifika affärssystem, som kartlagt potentiella fallgropar när företag får oplanerad tillväxt. Undersökningen genomfördes av MORAR Consulting som tillfrågade över 1800 företagsledare i 12 länder. 

Enligt undersökningen känner chefer runt om i världen oro för de konsekvenser som oplanerad tillväxt kan medföra. Nära hälften uppgav att de oroar sig för att oplanerad tillväxt sätter stor press på verksamheten och kan påverka både kvalitet och kundnöjdhet negativt. Svenska chefer däremot är av skild uppfattning och känner sig lugna inför oplanerad tillväxt – nästan en av två respondenter uppgav att de inte var oroliga. 

I fjol uppnådde endast 14 procent av de tillfrågade svenska företagen den tillväxt de hade planerat. 43 procent rapporterade tillväxt under 2015 jämfört med 58 procent av de internationella organisationerna. Nära tre av fem chefer internationellt sett menar att god planering är den främsta anledningen till deras tillväxt. Endast 47 procent av de svenska cheferna håller med om det och menar istället (72%) att hårt arbete och målmedvetenhet ligger till grund för deras tillväxt.

Ungefär tre av fem svenska företagsledare räknar med att deras verksamhet kommer att växa under 2016, vilket var tredje menar beror på deras effektiva affärsplanering. På den internationella marknaden ser chefer däremot ekonomiska förändringar som den största anledningen till den nära 70-procentiga tillväxt de förväntar sig under 2016. 

För att nå planerad tillväxt i år prioriterar svenska företagsledare (47%), precis som chefer i övriga delar av världen (36%), goda marginaler och ökade vinster. Däremot kommer svenska företag att satsa mindre på forsknings- och utvecklingsarbete, endast fem procent prioriterar det jämfört med 16 procent på andra marknader. 

När verksamheten växer är fördelningen av resurser en farhåga för chefer i andra länder. 45 procent sa att de oroar sig för konsekvenserna om företaget tar sig an stora eller komplicerade projekt när de saknar kompetens och teknik för att kunna leverera effektivt. Nästan lika många (45%) oroar sig för att de själva inte är beredda på att hantera en större verksamhet.

Svenska chefer har större tilltro till sina förmågor – varannan upplever ingen oro för att hantera en expanderande verksamhet. Ungefär hälften (47%) känner inte heller några farhågor för konsekvenserna om deras verksamhet tar sig an stora projekt. Däremot ser varannan svensk chef att tillväxt ibland kan vara negativt och bör undvikas om företag riskerar att förlora närhet till kunder.

Siffrorna visar att svenska chefer värnar om personal och företagskultur. Var tredje chef uppger att de känner oro för den ökade arbetsbelastning som oplanerad tillväxt kan medföra som slutligen kan resultera i att nyckelpersoner väljer att lämna företaget. En av tre menar också att tillväxt bör undvikas om det påverkar företagskulturen negativt.

Svenska företagsledare har stor tilltro till teknik och 66 procent tror att företag som inte anammar ny teknik i större utsträckning riskerar att misslyckas. 79 procent av de internationellt tillfrågade menar att en effektiv och integrerad IT-infrastruktur är nödvändig för att stötta och förbereda verksamheter för de utmaningar som tillväxt medför. Många företag i utlandet (42%) är bekymrade över om deras IT-system kommer kunna hantera en större och mer komplex affärsmodell:

– Företag som tar sig an ny teknik kan dra nytta av de fördelar som det medför vid tillväxt, säger Malcolm Fox, produktmarknadschef, Epicor.

– Även om de flesta verksamheter har för avsikt att växa under 2016 är det tydligt att det finns stora problem för företag att hantera tillväxt. Denna oro är inte helt ogrundad. Vår undersökning visar att även när företag planerar att växa kan tillväxten ändå överraska och sätta oväntad press på organisationen. Det bästa är att förbereda sig i god tid så att företag har den information de behöver för att reagera och hänga med i en tid då tillväxt är viktigare än någonsin, säger Fox.

Epicor har släppt en ny e-bok för att bättre hjälpa tillverkningsföretag med tillväxt. Den kartlägger de framgångsfaktorer som tillverkare menar har bidragit till deras tillväxt. Ladda ner e-boken på www.epicor.com/sweden/company/business-growth.aspx 

Undersökningen genomfördes av MORAR Consulting och 1 824 verkställande direktörer, ekonomi-, verksamhets-, och IT-chefer tillfrågades i företag med över 100 anställda inom tillverknings-, distributions- och tjänstesektorn (och företag i olika storlekar inom detaljhandeln) i Australien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Indien, Mexiko, Singapore, Sverige, Storbritannien och USA. (MORAR, tillväxtundersökning 2015).

 

Om Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation driver företags tillväxt. Vi erbjuder flexibel, industrispecifik mjukvara som är framtaget utifrån behoven hos våra kunder inom tillverkning, distribution, detaljhandeln och service industrin. Mer än 40 års erfarenhet av våra kunders unika affärsprocesser och operativa krav ligger till grund för alla lösningar – i molnet, molnhosting eller on-premises. Epicor har en djup förståelse för din bransch och tillhandahåller lösningar som hanterar komplexiteter, ökar effektiviteten och frigör resurser så att du kan fokusera på tillväxt. För mer information, kontakta Epicor eller besök www.epicor.se.

Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.

 

Kontakt

Catja Karlson

Marketing Manager Nordics

Epicor Software Corporation

073-622 96 92

E-mail

Follow Us