Uuden tutkimuksen mukaan tietopula vaikeuttaa talousjohtajien työtä ja vaarantaa yrityksen tuottavuuden


VANTAA, Suomi, June 17, 2015

Yli 46 prosenttia yritysten talousjohtajista luottaa omaan intuitioonsa ja vaistoihinsa liiketoimintaan liittyvissä päätöksissä, koska yrityksen sisäiset tiedot eivät ole heidän käytössään tarpeeksi nopeasti. Päätöksenteko on hidasta, johtaa virheisiin ja nakertaa yrityksen kannattavuutta. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä talousjohtajille tutuista, tietopulan aiheuttamista haasteista. Asiaa on selvitetty uudessa kansainvälisessä kyselytutkimuksessa*, johon vastasi yli 1 500 talousjohtajaa. Tulokset julkaisi Epicor Software Corporation, joka on kansainvälisesti toimiva, johtava liiketoimintaohjelmistojen toimittaja valmistus-, jakelu-, vähittäismyynti- ja palvelualoille.

Tutkimus paljastaa, että päätöksenteossa tärkeiden taloustietojen heikko saatavuus vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen ja talousjohtajien maineeseen. Kyselyyn vastanneista 45 % kertoo tietopulan vaikeuttavan nopeaa päätöksentekoa, ja organisaatiossa tehdyt virheet johtuvat pääasiassa epätarkoista tiedoista. Tuotanto-/suunnitteluyritysten talousjohtajilla on todennäköisimmin käytössään perustason tai vanhemman mallin talousalan IT-järjestelmät, joten heidän on luotettava päätöksissään omaan intuitioonsa.

Tutkimustuloksista ilmenee, että taloustietojen puute heikentää myös yrityksen tuottavuutta. Mitä enemmän talousjohtajat voivat pohjata päätöksiään empiiriseen tietoon, sitä suuremmalla todennäköisyydellä yritys tuottaa hyvin. Empiiriseen tietoon pohjautuvalla päätöksenteolla saavutetaan suuremmat voitot kuin vaistonvaraisilla päätöksillä: 72 % talousjohtajista kertoi yrityksen tuloksen kasvaneen. Lähes puolet tutkimukseen vastanneista talousjohtajista (46 %) kertoi vuoden 2015 tärkeimmäksi liiketoimintatavoitteekseen ”yrityksen tuloksen kasvattamisen”.

Talousjohtajien mukaan taloustietojen saatavuus on yleensä ottaen heikkoa. Vain noin puolet katsoi saavansa käyttöönsä riittävästi taloustietoja, kuten tiedot koko yrityksen ja sen liiketoimintayksiköiden tuloksesta, tuotelinjojen tuloksesta ja kannattavuudesta, myynti- ja työvoimakustannuksista, myyntiennusteista, raaka-ainekustannuksista ja asiakkuuksien kannattavuudesta. Joka kymmenes talousjohtaja kertoi saavansa näitä tietoja käyttöönsä huonosti.

Tutkimustulokset osoittavat, että talousjohtajat tiedostavat tiedon saatavuuden ja tietojen tarkkuuden merkityksen. Silti tutkimuksen mukaan parhaat päätökset syntyvät kovien faktojen ja tunnepohjaisen ajattelun tuloksena. ”Merkittävä osa vastaajista piti vaistoja, intuitiota ja jopa tunteita tärkeänä osana päätöksentekoa. Menestyneet talousjohtajat osaavat tarvittaessa toimia vaistojensa varassa ja tietävät, että intuitiota kannattaa hyödyntää päätöksenteossa numerotiedon tukena. Se ei kuitenkaan korvaa prosessien puutteita tai täytä infrastruktuurissa olevia aukkoja”, toteaa Malcolm Fox, Epicor Softwaren tuotemarkkinoinnin taloushallinnon ja palvelualojen liiketoimintaohjelmistoyksikön varapääjohtaja.

Laskentataulukoihin luotetaan edelleen

Vaikka liiketoimintajärjestelmien ja -sovellusten tarjonta on kattavaa, yllättävän moni - 60 % - talousjohtajista kertoi silti hakevansa luotettavaa tietoa Excel-taulukoista. Prosenttiluku pysyy vakiona yrityksen koosta huolimatta ja koskee myös konserneja, joiden liikevaihto ylittää 1 miljardin US-dollarin rajan. Lähes kolmannes (32 %) kyselyyn vastanneista ilmoitti, että heidän käyttämänsä taloushallinnon IT-järjestelmät pitäisi vaihtaa uudempaan malliin. Vastanneista 27 % uskoo, että uusiin/kehittyneempiin taloushallinnon järjestelmiin sijoittamalla taloushallinnon toiminnot saataisiin tehostettua 2-3 vuoden ajaksi.

Big Data, digitaalinen disruptio ja muut tulevaisuuden haasteet

Kun tutkimuksessa kysyttiin suurimpia haasteita, jotka vaikuttavat yritysten taloushallintoon kahden tai kolmen seuraavan vuoden aikana, merkittävimmäksi haasteeksi nousi valtavien tietomassojen hallinta, ”Big Data” (28 %). Muita huolenaiheita olivat ”määräysten ja yhteensopivuuksien” hallinta sekä ”liiketoiminnan monimutkaistuminen”. Talousjohtajat painivat myös toisen suhteellisen uuden haasteen, digitaalisen disruption, kanssa. Se edellyttää parempaa tietojen saatavuutta ja reagoivuutta. ”Digitaalinen disruptio on luonut uusia tietolähteitä, tietokanavia, enemmän ja monimutkaisempia liiketoimintamalleja sekä kansainvälisemmän yrityskulttuurin. Olemme myös riippuvaisempia ulkoisista yhteistyökumppaneista. Tämä on todellinen haaste kaikille yritysjohtajille ja etenkin verohallinnosta ja liiketoimista vastaaville”, kertoo Fox.

Yhteistyötä myös taloushallinnon ulkopuolella
Talousjohtajan työ on viime vuosina edellyttänyt yhä enemmän yhteistyötä. Noin puolet tutkimukseen vastanneista (52 %) kertoi päätösten syntyvän yhteistyössä taloushallinnon ulkopuolisten henkilöiden kanssa. ”Yritysmaailman realiteetit edellyttävät nykyisin nopeita toimia ja järjestelmiä, jotta päätökset saadaan tehtyä tehokkaasti. Vanhat, kiinteät liiketoimintajärjestelmät eivät pysty reagoimaan menestyvän yrityksen edellyttämällä nopeudella. Avuksi tulevat mobiiliratkaisut, sosiaalista mediaa hyödyntävät apuvälineet, analysointityökalut ja monet muut teknologiset innovaatiot”, valaisee Fox.

Pilvipalvelut ovat talousjohtajien mieleen
Tutkimustuloksista ilmenee, että suurin osa talousjohtajista hyödyntää pilvipalveluita. Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista talousjohtajista on jo käyttänyt pilvipalveluna tarjottavia taloushallinnon sovelluksia, kuten kirjanpitoa, asiakkuudenhallintaa, henkilöstöresurssien hallintaa, ennakointia ja budjetointia, business intelligence -sovelluksia, taloudellista konsolidointia sekä talousraportointia - tai niiden hyödyntäminen on seuraavien 12 kuukauden suunnitelmassa. Pilvipalveluiden houkuttelevimpina etuina nähtiin kustannussäästöt (henkilöstö- ja pääomakulut) sekä etätyön tukeminen.

Tietopula talousjohtajien stressitekijänä

Yli neljännes talousjohtajista (28 %) kertoo, että talouspäätöksissä vaivaava ajan- ja resurssienpuute estää tietojen tehokkaan hyödyntämisen. Seurauksena on työstressi, jonka katsotaan kuuluvan talousjohtajien työn suurimpiin riskitekijöihin. ”Työstressi on yleisin syy talousjohtajien loppuun palamiseen. Kun heidän vastuulleen kaatuu yhä enemmän tehtävää, ylikuormituksen riski kasvaa. Talousjohtajien painetta voidaan helpottaa hyödyntämällä taloudellisten päätösten teossa oikeita järjestelmiä”, toteaa Fox.

Varmoilla talouspäätöksillä rohkeasti eteenpäin

Hieman alle puolet (44 %) talousjohtajista kertoo, että päätökset tehdään yleensä nopeasti, tilanteen ollessa käsillä. Oikeilla järjestelmillä voitaisiin kehittää organisaation reagointikykyä ja samalla talousjohtajat voisivat hyödyntää avautuvia mahdollisuuksia tehokkaammin.

”Joissakin yrityksissä intuitiivinen päätöksenteko voi osoittautua toimivaksi, eikä päätöksiä välttämättä tarvitse pohjata empiiriseen tietoon. Organisaatio voi kuitenkin joutua kilpailussa alakynteen, jos yritys erehtyy hoitamaan talouttaan konservatiivisesti ja talousjohtajat eivät uskalla kohdentaa maksimiresursseja asiakaspalveluun, myyntiin, markkinointiin ja innovaatioihin (uusien tuotteiden kehittämiseen, yhteistyöhön jne.). Toisaalta liian itsevarmalla toiminnalla organisaatio voi arvioida markkinoiden odotukset väärin tai jopa tuhlata liikevaihtonsa”, pohtii Fox.

”Tietoa ei voi koskaan olla liikaa. Sitä on kuitenkin saatava nopeasti ja se on analysoitava, jotta kasvua nopeuttavia viisaita päätöksiä pystytään tekemään ketterästi”, sanoo Fox. ”Ratkaisuna on nykyaikainen taloushallinnon IT-infrastruktuuri, josta oikeat ihmiset löytävät oikeat tiedot oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Se toimii päätöksenteon vankkana tukena ja jättää talousjohtajille tilaa tehdä luovia ratkaisuja ja yhteistyötä sekä antaa uskoa tulevaan.”

*Tutkimusmenetelmä ja demografiset tiedot

Redshift Research Ltd. toteutti tutkimuksen vuonna 2015 Epicor Softwaren tilauksesta. Tutkimus perustuu yli 1 500 yritysmaailman ammattilaisen haastatteluihin 11 maassa: Australiassa, Kiinassa, Ranskassa, Saksassa, Hong Kongissa, Meksikossa, Singaporessa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Tutkimukseen osallistujat saattavat käyttää mutta eivät välttämättä käytä Epicorin toiminnanohjausjärjestelmiä. Lähes kaksi viidestä vastaajasta työskenteli tuotannossa, sama osuus palveluiden parissa ja 20 % vähittäismyynnissä ja jakelussa. Teollisuudenalan koosta riippuen suurin osa vastaajista työskenteli yli 1 000 työntekijän organisaatioissa.

Tutkimuksesta kertova e-kirja löytyy osoitteesta: www.epicor.com/global-finance-survey/

Epicorin taloushallintoratkaisut

Epicorin toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on helppokäyttöinen mutta tehokas ratkaisu taloushallinnon organisaatioiden käyttöön. Se vastaa kansainvälisen talouden monitahoisiin ja dynaamisiin vaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa.  Ratkaisu on räätälöitävissä kiinteästi asennettavaksi, pilvipalveluna toimivaksi tai yhdistelmäversioksi. Epicorin toiminnanohjausjärjestelmä on kattava paketti: sen sisältämät tehokkaat taloushallintoratkaisut luovat erinomaisen yhteyden organisaatioiden välille. Se tehostaa kirjanpitoa, lyhentää kaupankieltoaikoja ja välittää tärkeät tiedot nopeammin liiketoimintayksiköille.

Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation on maailmanlaajuisesti toimiva, johtava liiketoimintaohjelmistojen toimittaja tuotannon, jakelun, vähittäiskaupan sekä palvelualojen asiakkaille. Epicorilla on lähes 40 vuoden kokemus pienten, keskisuurten ja suurten organisaatioiden palvelemisesta ja yrityksellä on yli 20 000 asiakasta yli 150 maassa. Epicorin toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), vähittäismyynnin hallintajärjestelmät, toimitusketjun hallintajärjestelmät (SCM) ja inhimillisen pääoman hallintajärjestelmät (HCM) auttavat yrityksiä lisäämään tehokkuuttaan ja parantamaan kannattavuuttaan. Epicorilla on innovatiivinen historia ja alansa asiantuntemus ja se pyrkii erinomaiseen laatuun. Epicor tarjoaa keskitetyn vastuun, jota paikalliset, alueelliset ja maailmanlaajuiset yritykset edellyttävät. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Teksasin Austinissa ja yhtiöllä on toimipisteitä ja tytäryrityksiä ympäri maailmaa. Lisätietoja osoitteesta www.epicor.comSeuraa Epicor-uutisia Twitterissä @Epicor, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST, @EpicorUK, @EpicorAPAC, @EpicorLAC ja @EpicorRU.

# # #

Epicor ja Epicorin logo ovat Epicor Software Corporationin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut mainitut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Tässä tiedotteessa kuvatut tuotteet ja palvelut ovat Epicor Software Corporationin tuottamia.

Yhteydenotot:

Emma Grundmark
Field Marketing Manager Nordics
Epicor Software Corporation
+46 8 601 08 62
emma.grundmark@epicor.com