• Kuidas tõsta IT teenuste efektiivsust olulisel määral (ja samas vähendada kulusid)

 • Kulude optimeerimine ja tööefektiivsuse tõstmine ei ole vaid paari viimase, majanduskriisist mõjutatud aasta olulisteks märksõnadeks. IT investeeringute vajalikkust tuleb aga tihti tõestada erilise põhjalikkusega, sest need paistavad kohati arusaamatult kõrged ja mitte-ärikriitilised.

  Rohkem kui 20 aastat on rahvusvaheliselt arendatud, järgitud ning täiendatud IT teenusehalduse raamistikku ITIL (IT Infrastructure Library). Tegemist on kogumikuga valdkonna parimatest tavadest, mille juurutamine – näpunäidete kohandamine vastavalt ettevõtte vajadustele ning IT osakonna kohandumine uute oludega – aitab olulisel määral kaasa IT kulude optimeerimisele.  Peamiseks eesmärgiks ei ole küll mitte kulude vähendamine ilmtingimata ja vastuvaidlematult, vaid justnimelt optimeerimine - tehtavate kulutuste mõistlikkuse tagamine.

  Põhjus, miks IT investeeringud alati ärivajadustega päris hästi sammu ei suuda pidada, on tihti seotud üksteisest möödarääkimisega. IT töötajate jaoks võivad ettevõtte eesmärgid ning äriplaan, peale iseenesestmõistetava kasumiteenimisoovi, jääda kaugeteks. Kumb on IT investeeringuna olulisem – kas uus tarkvara maksete töötlemiseks või uus andmebaasiserver? See on küsimus, millele ei ole iseseisvalt võimalik vastata ei IT osakonnal ega finantsjuhil. Vastus nõuab dialoogi ning sõltub sellest, millised IT teenused on äripoole jaoks kõige olulisemad, kõige ärikriitilisemad. Kuidas aga jõuda produktiivse koostööni?

  Meie EPICORIS oleme seisukohal, et efektiivse koostöö aluseks on üksteisemõistmine. Me leiame, et IT teenuste parima võimaliku kvaliteedi tagab see, kui IT ja äripool oskavad rääkida samas keeles ning defineerida osakondade ja töötajate eesmärke samadest ärieesmärkidest lähtuvalt. ITIL on just selline raamistik, mis aitab kaasa IT ja äripoole vahelisele üksteisemõistmisele ning ühise keele tekkimisele.

  Pakume oma klientidele erinevaid ITIL koolitusi – ülevaatlikke, nii äripoole esindajatele kui IT spetsialistidele sobivaid, aga ka spetsiifilisi, IT kitsamaid valdkondi katvaid koolitusi. Kõik meie poolt läbiviidavad koolitused eeldavad osalejate aktiivset osavõttu aruteludes ja grupitöödes – tegemist ei ole ”lektor räägib, mina kuulan (ja haigutan)” tüüpi koolitustega.

  Kui IT teenusehalduse teema pakub Teile huvi ning soovite selle kohta rohkem teada saada ja koguda ka esimesi näpunäiteid IT teenuste efektiivsemaks muutmiseks, kutsume Teid üles osalema sellekevadisel koolitusel Tallinnas.

  ITIL Foundation koolitus

  Toimumisaeg: 11. – 13. mai 2010 (3 päeva), Tallinn
  Sihtgrupp: äripoole esindajad (osakonnajuhid, IT süsteemide võtmekasutajad, projektijuhid jt) ning IT juhid ja spetsialistid
  Nõutavad eelteadmised: IT süsteemide kasutamise kogemus
  Maksumus osaleja kohta: 14 500 krooni, millele lisandub käibemaks
  Hinnas sisalduvad ka: trükitud koolitusmaterjalid, kohvipausid, lõunasöögid, kursusejärgne tugi, sertifitseerimiseksam

  Meie koolituse eelised:
  ISEB poolt rahvusvaheliselt sertifitseeritud õppematerjalid ja õppemetoodika, rahvusvahelise kogemusega ITIL lektor

  Koolituse eesmärk:
  õppurid on võimelised opereerima ITIL mõistetega ning saavad aru, kuidas on võimalik kasutada ITIL põhimõtteid teenusehalduse efektiivsemaks muutmisel. Tekib ülevaade sellest, kuidas ITIL-it juurutada ning kuidas maksimeerida planeeritud kasu, minimeerides samas nii riske kui kulutusi.

  Koolituse ülesehitus:
  modulaarse ülesehitusega sissejuhatus IT teenusehaldusesse. Koolituse käigus käsitletakse IT teenusehalduse elutsükli mõisteid, definitsioone, kasutegureid, eesmärke ning omavahelisi seoseid. Teooria vaheldub grupitööde ning aruteludega. Soovi korral on võimalik koolituse läbides sooritada sertifitseerimiseksam. Koolitus toimub eesti keeles.

  Koolituse sisu:

  1. Service Strategy
   Kuidas disainida, arendada ning juurutada teenusehaldust nii organisatsiooni ühe komponendi kui ka strateegilise varana. Kuidas tagada võime hallata pakutavate teenustega seotud kulusid ning riske. Millised on elutsükli selles faasis tehtud otsuste mõjud ja tagajärjed.
  2. Service Design
   Kuidas disainida ning arendada teenuseid ja teenusehalduse protsesse. Kuidas tõlkida strateegilised eesmärgid teenusteks ning neid teenusteportfellis kirjeldada.
  3. Service Transition
   Kuidas uusi ja muudetud teenuseid kontrollitult töökeskkonda viia. Kuidas hallata muudatusi ning võimaldada arengut, seadmata samas ohtu teenuste stabiilisust.
  4. Service Operation
   Kuidas tagada teenuste pakkumise ja toe efektiivsus ning mõistlik maksumus. Kuidas säilitada stabiilsust, lahendada probleeme, planeerida tegevusi, kontrollida nõudlust ning optimeerida jõudlust. Kuidas leida tasakaal reaktiivsete ja proaktiivsete tegevuste vahel.
  5. Continual Service Improvement
   Kuidas kombineerida kvaliteedi- ja muudatustehalduse põhimõtteid ja meetodeid, tagamaks pakutavate teenuste järjepidevat parendusprotsessi. Kuidas siduda parendustegevusi teenuste strateegia, disaini, juurutuse ning efektiivse toimimisega.

  ITIL Overview koolitus (firmasisene grupikoolitus)

  Toimumisaeg: 1 päev kliendiga kokkulepitud ajal
  Sihtgrupp: äripoole esindajad (osakonnajuhid, IT süsteemide võtmekasutajad, projektijuhid jt) ning IT juhid ja spetsialistid
  Nõutavad eelteadmised: IT süsteemide kasutamise kogemus
  Maksumus osaleja kohta: 48 000 krooni, millele lisandub käibemaks (grupis maksimaalselt 12 osalejat)
  Hinnas sisalduvad ka: trükitud koolitusmaterjalid, kohvipausid, lõunasöök, kursusejärgne tugi

  Koolituse eesmärk:
  õppurid oskavad kirjeldada IT ja äripoole vahelisi koostööpunkte ning seda, kuidas nendes opereerides jõuda efektiivsete IT teenusteni. Omandatakse ITIL juurutusprojekti üldpõhimõtted ning osatakse projekti käigus märgata ja efektiivselt hallata peamiseid riske.

  Koolituse ülesehitus:
  ITIL v3 Overview kursus sobib eriti hästi juhtkonnaliikmetele ning teistele äripoole esindajatele - andes ühe päeva jooksul ülevaate ITIL elutsükli põhimõtetest ning kirjeldades ITIL protsesse ja nendevahelisi seoseid. Vaadeldakse ka IT ning äripoole vahelise koostöö aluseid ning pakutakse lahendusi selles valdkonnas sagedamini esinevatele probleemidele. Koolitus toimub eesti keeles.

  Koolituse sisu:

  1. ITIL
   Mis on ITIL ning millised on ITIL-i juurutamise peamised kasutegurid. Kuidas aitab ITIL kaasa ärieesmärkide saavutamisele.
  2. ITIL elutsükkel
   Viis elutsüklifaasi. Kuidas jõuda teenuse ideest reaalselt toimiva efektiivse teenuseni, tagades samaaegselt teenuse stabiilsus ning paindlikkus. Millised on IT teenuste kokkupuutepunktid äriprotsessidega.
  3. ITIL juurutamine
   Milliseid tegevusi nõuab ITIL juurutamine ning millised rollid projektis osalema peavad. Milline on juhtkonna roll juurutuses.
  4. Mõõdikud
   Kuidas seada protsessidele mõõdikuid ning kuidas neid jälgida. Kuidas märgata ja parendada ebaefektiivseid teenuseid.
  5. Jätkusuutlikkus ja suurimad riskid
   Millised on võimalused projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks. Millised on ITIL juurutuse suurimad riskid ning kuidas neid hallata.

  Kontakt ja koolitustele registreerumine

  Kaimar Karu
  Baltikumi konsultatsioonijuht, sertifitseeritud ITIL lektor

  E-post: kkaru@epicor.com
  Telefon: +372 51 13 468

 • Epicori lahendused pakuvad igale enda teenindatavale tööstusharule ainulaadseid äri- ja tegevusvõimalusi. Epicori tarkvara pakub teile ettevõtte kasvu soodustamiseks vajalikke tööriistu ja funktsioone.

  Võtke ühendust müügiosakonnaga »