• Řízení služeb IT

 • Selhání IT systémů může mít značný dopad nejen na výkonnost, ale také na životnost firmy. IT oddělení firem musí přizpůsobovat své systémy cílům a potřebám firmy, zlepšovat svou výkonnost a transparentně vykazovat náklady na IT. Ke splnění těchto nároků požadují manažeři IT strukturovaná řešení a pravidla.

  Řešení pro řízení služeb IT (ITSM) poskytuje ucelenou sadu pravidel a praxí ověřených postupů – best practice – k naplňování obchodních cílů firmy s pomocí spolehlivého prostředí IT.

  ITSM hraje také klíčovou roli při řízení shody (compliance) se standardy a předpisy. Tlak na dodržování shody s legislativními požadavky a oborovými normami, konkrétně se standardy Sarbanes-Oxley, HIPAA v USA, BASEL II, COBIT, ISO/BS, nutí firmy a organizace ke zvyšování přehlednosti všech činností a k transparentnímu vykazování korporátních procesů s jasně definovanými referenčními body odpovědnosti. ITSM vám dává do rukou nástroje pro řízení, kontrolu a snižování rizik v IT procesech a pomáhá dosáhnout shody s normami a legislativními požadavky.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  Epicor® ITSM poskytuje robustní sadu funkcí pro řízení služeb, které podporují klíčové procesy IT definované v knihovně ITIL (Information Technology Infrastructure Library), verze 2 a 3. Epicor ITSM je řešení certifikované dle standardů společnosti Pink Elephant a splňuje požadavky ITIL pro oblasti:

  • Správa událostí
  • Správa a řešení problémů
  • Řízení změn
  • Správa konfigurací
  • Řízení služeb v servisních úrovních

  Ověřené postupy dle ITIL v kombinaci s řešeními Epicor ITSM poskytuje IT oddělením nejen příležitost učit se ze zkušeností odborníků, kteří řešili podobné problémy, ale také možnost efektivně řídit strategický rozvoj IT zdrojů a IT kapitálu. Výsledkem je zvýšená produktivita, plynulé řízení změn a účinné IT služby.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »