Ny undersökning visar: En strikt CFO kan vara dålig för affärerna


STOCKHOLM, Sverige, October 19, 2015

Vilka teknikinvesteringar en CFO rekommenderar sin organisation kan i hög grad bero på deras personliga ledarskapsstil. Det är ett av de viktigaste resultaten från en ny global undersökning* som släpps idag av Epicor Software Corporation, global ledare inom affärssystemlösningar för aktörer inom tillverkning, distribution och tjänstesektorn.

Undersökningen ger insikter om arbets- och ledarskapsstilar hos fler än 1500 CFO:er på företag runt om i världen. Samtliga respondenter har till uppgift att driva lönsamhet och spelar en ledande roll i beslutsfattandet kring kritiska investeringar såsom teknik och företagssystem.

Studien, som är baserad på respondenternas svar på en rad frågor om deras personliga ledarstil, visar att CFO:er kan delas in i sex distinkta grupper, eller personas, av finansiella beslutsfattare: Politiker (27%), Revolutionärer (19%), Vårdare (19% ), Dirigenter (16%), Traditionalister (9%) och Visionärer (9%).

Studien visar att CFO:er som karakteriserades som Revolutionärer var knutna till företag som hade störst vinsttillväxt (72% av Revolutionärer upplever vinstökningar, jämfört med genomsnittet om 64%), medan CFO:er som karakteriseras som Traditionalister var knutna till företag som hade minst vinsttillväxt (56% av Traditionalister upplever vinstökningar, jämfört med genomsnittet om 64%).

Traditionalister - traditionella, strikta CFO:er föredrar att arbeta med befintliga system och vill inte påverkas av rykten och personligheter när de ska fatta beslut. De var minst benägna av alla personas att uttrycka något behov av förändring när det gäller tekniska system (endast 14% av Traditionalister tror att deras affärs- eller IT-system bör uppdateras, jämfört med undersökningens genomsnitt om 32%).

Revolutionärer, i motsats till Traditionalisten, överväger gladeligen att förändra företagskultur och struktur om det behövs och gillar tuffa och utmanande mål. De har ett mindre strukturerat tillvägagångssätt, arbetar ofta utanför formella system och processer samt tar risker när det är nödvändigt. Undersökningen visar att de är mer kritiska till IT som ett ekonomistöd än någon annan CFO-persona - 48 procent av Revolutionärer säger att det IT-stöd de får är otillräckligt - en uppfattning som endast delas av 36 procent av deras branschkollegor. Detta kan vara en uppfattning som kommer från deras okonventionella stil där de improviserar och får fram data på andra sätt utanför företagssystem.

Egenskaper som uppvisas av de fyra övriga CFO-ledarstilar

Politikern är den vanligaste CFO-stilen bland de tillfrågade - där drygt en fjärdedel (27%) av cheferna passar in i denna persona. Politikern är en försiktig ledare med en metodisk och teambaserad arbetsstil. Politiker vill i stor utsträckning samråda med sin personal om viktiga beslut och skulle hellre skjuta upp ett beslut än riskera att göra misstag. De tror, i högre grad än genomsnittet, att samarbete är en viktig utmaning att ta itu med (27% jämfört med genomsnittet om 22%). De skulle sannolikt vara mest positiva till teknikinvesteringar för att förbättra samverkan i organisationen.

Dirigenten tycker om att sätta tuffa, utmanande mål för sig själv och sin personal. Dirigenter tänjer gärna på reglerna och arbetar utanför formella system och processer. De är mer benägna att fatta beslut baserat på magkänsla snarare än hård data (54% jämfört med genomsnittet om 46%). Dirigenter uppger att de är ganska tillfredsställda med sina IT-system och är mest benägna att säga att deras system är enkla att använda (35% jämfört med genomsnittet om 30%). I teorin kan det bero på att de är mindre benägna att begära att företagssystem ska ge uttömmande detaljerad information och är nöjda med att arbeta med sammanfattande översiktsinformation.

CFO-personas Vårdare skulle hellre skjuta upp ett beslut än riskera att begå misstag. Undersökningen visar att ett av deras största bekymmer är brist på korrekt data (52% av Vårdare jämfört med genomsnittet om 44% identifierar det som en av deras två främsta prioriteringar). Enligt undersökningen är Vårdare besvärade över bristen på kvalitativ information om det finansiella resultatet för enskilda produktlinjer (endast 48% anser att de har bra information jämfört med genomsnittet om 57%).

Den Visionära arbetar utanför formella system och tycker om att fatta beslut baserat på erfarenhet och intuition. Deras rädsla är att inte ha tillräckligt med tid eller resurser för att nå meningsfulla insikter (26% jämfört med genomsnittet om 18%) och att anpassa sig till förändringar. Visionärer ser ett större behov, än de andra grupperna, av ett mer teambaserat beslutsfattande i framtiden (23% av Visionärer jämfört med genomsnittet om 14%). De har en mer bestämd uppfattning om behovet av förändringar i IT-system inom en snar framtid (41% av Visionärer tror att deras system behöver uppdateras jämfört med genomsnittet om 32%). 27% anser att de bör investera i ett nytt system snart (jämfört med genomsnittet om 17%).

- Det är viktigt att uppdatera företagssystem innan organisationen växer ur dem och innan de börjar urholka den operativa och finansiella hälsan i en organisation. Därför är det inte förvånande att Traditionalisterna som, jämfört med övriga CFO-personas, ansåg att det fanns minst behov av förändring när det gäller tekniska system, även tenderar att arbeta på företag som upplever mindre vinsttillväxt än andra CFO:er i deras omgivning, säger Malcolm Fox, produktmarknadschef på Epicor.

Dr. Dimitrios Tsivrikos, avdelningen för psykologi och språkvetenskap, University College London kommenterade undersökningen:

- Forskning inom psykologi [gör det möjligt] att koppla ledarstil till tillväxt, vinst och förändring. En traditionell CFO arbetar inom befintliga system och har ofta ett stort behov av individuell prestation och kan brista i flexibilitet. Det skapar en toppstyrd beslutsprocess som frånser verksamhetens behov för förändring. Detta får konsekvenser för verksamhetens innovationsförmåga; nya idéer förbises och företag kan inte längre vara flexibla. CFO:er måste ta sig an nya perspektiv och vara öppna för nya sätt att göra saker. Det kommer att göra det möjligt för dem [och deras verksamhet] att hitta de bästa och mest kreativa lösningarna på problem, som i sin tur främjar innovation.

- Forskningsrönen förespråkar också flexibla system som kan tillmötesgå behoven hos de många olika arbetsstilar som finns på arbetsplatser idag. Epicor vill omdefiniera hela relationen till affärssystem; förenkla, tillgängliggöra och ta tillvara på att de nya sätt vi idag kan interagera kring information, så att organisationer hela tiden kan tillgodogöra sig relevant data och värdefulla insikter, tillade Fox.

- Det viktigaste är dock att studien ger insikter i beslutsfattande och teknikens roll för att stödja ett brett spektrum av ledarstilar vilket återigen påminner oss om behovet av att utforma företagssystem för människor - tillskillnad från "användare", säger Fox.

*Undersökningsmetodik och demografi

2015-års undersökning, genomfört av Redshift Research Ltd. på uppdrag av Epicor Software, är baserad på intervjuer med fler än 1500 personer verksamma inom finanslivet i elva länder, däribland Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Mexiko, Singapore, Sverige, Storbritannien, USA och Kanada. Respondenterna i undersökningen kanske eller kanske inte använder Epicor ERPlösningar. Nästan två femtedelar av respondenterna arbetade inom tillverkningsindustrin, och lika många i servicesektorn; resterande 20 procent var verksamma inom i detaljhandeln och distributionsindustrin. Gällande företagsstorlek arbetade det flesta respondenter i organisationer med fler än 1000 anställda.

Om Epicor Software Corporation

Epicor Software Corporation är ett världsledande företag som tillhandahåller affärslösningar för företag inom tillverkningsindustri, distribution, detaljhandel och tjänstesektor. I över 40 år har Epicor levererat lösningar till företag av alla storlekar och har idag fler än 20 000 kunder i över 150 länder. Epicor levererar integrerade affärslösningar för resursplanering (ERP), mjukvarulösningar för handeln, supply chain management (SCM) och human capital management (HCM) som ger företag möjlighet att arbeta effektivare och öka lönsamheten. Med lång erfarenhet av innovation, branschspecifik kunskap och passion för kvalitet tillhandahåller Epicor ett komplett urval tjänster som främjar en snabb avkastning på investeringen och låg total ägandekostnad vare sig det rör sig om en lokal, regional eller global affärsverksamhet. Företagets internationella huvudkontor ligger i Austin, Texas med kontor och filialer runtom i världen. Mer information finns på www.epicor.se.

Följ Epicor på Twitter: @Epicor, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST, @EpicorUK, @EpicorAPAC, @EpicorLAC och @EpicorRU.

# # #

Epicor är ett registrerat varumärke som tillhör Epicor Software Corporation. Övriga varumärken som nämns i detta dokument tillhör respektive ägare. Produkter och tjänster som erbjuds i detta dokument har skapats av Epicor Software Corporation.

Kontakt:

Emma Grundmark
Field Marketing Manager Nordics
Epicor Software Corporation
+46 70 960 86 62
emma.grundmark@epicor.com