Epicor ERP Software
   Global Sites

Governance, Risk & Compliance

Dagens affärsmiljö blir mer och mer invecklad och på samma gång mer reglerad vilket innebär svårigheter även för större företag och organisationer att upprätthålla konkurrenskraften på den globala marknaden. Att hitta rätt bland lagar och bestämmelser har aldrig varit svårare. Framåtblickande organisationer tar till vara på dessa svårigheter som möjligheter till framgång genom implementering av strategier baserade på GRC (Governance, Risk and Compliance).

När den amerikanska kongressen antog the Sarbanes-Oxley Act (SOX) år 2002 gällande 11 sektorer, bland annat ansvarsskyldighet, rapportering och bestämmelser angående oberoende revisorer fick många företag och organisationer behov av en gedigen GRC-lösning. Trots att lagen ursprungligen var avsedd för börsnoterade bolag har den inneburit stora förändringar även inom den privata sektorn.

Företag världen runt börjar i allt större utsträckning ta tillgången av energi och problemet med klimatförändring i beaktande. Organisationer kan själva dra sitt strå till stacken genom att sänka sina utsläpp av koldioxid och minimera energianvändningen genom hela organisationen. Trots att det i dagens läge inte finns några större skattelättnader eller bidrag att hämta upptäcker många att miljöinitiativ är mer än en moralisk fråga utan faktiskt höjer organisationens värde.

Företag vänder sig i allt större utsträckning till IT-lösningar och mjukvara för att uppfylla sina miljömål, men detta är endast en del av lösningen. Det är också nödvändigt att utvärdera samtliga led i verksamheten och där det är möjligt göra nödvändiga förändringar i utförandet.

Epicor® har lösningen till företagets utmaningar

Epicors GRC-lösningar är utvecklade för att hantera just dessa behov genom en kombination av mjukvara och tjänster relaterade till hantering av leveranskedjor och globala handelsbestämmelser. Heltäckande stöd finns för bokföring och kontroll, rapportering i förebyggande syfte, revision och säkerhet. Inkluderat är även funktioner för hantering av produkters livscykler (PLM), Supplier Relationship Management (SRM) och Enterprise Performance Management (EPM).

GRC är en pågående process som kräver att företaget utnyttjar interna resurser vid sidan av externa experter för att garantera att kraven uppfylls. Epicor GRC erbjuder prognostisering, hjälper till att värdera risker och upprätthåller aktieägarnas förtroende.


Fråga en Epicor Governance, Risk and Compliance specialist
Berättat Epicor Governance, Risk and Compliance data överför


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers