Epicor ERP Software
   Global Sites

Finanční řízení projektů

Organizace, které rozvíjejí své činnosti na základě realizace zadaných projektů, mají zvýšené požadavky na účetní a finanční evidenci a na přesný reporting, navíc za dodržování stále složitějších a přísnějších podmínek v regulatorním rámci daného oboru. Z interního pohledu firmy je obvyklé, že finanční řízení projektů přesahuje jak organizační, tak zeměpisné hranice, proto firma s maticovou strukturou řízení procesů klade zvýšené nároky na flexibilní výkaznictví. Rostoucí složitost se projevuje také při projektech, které mají průběžnou dobu v několika letech – na rozdíl od několika dnů nebo týdnů, je zcela logické, že rozpočty a časové plány mohou být během takové doby několikrát revidovány. Kromě interních požadavků je třeba respektovat regulatorní prostředí, shodu s předpisy a s požadavky na transparentní vykazování výnosů a zisku – to opět znamená zvýšené nároky na finanční evidenci projektů.

Cílem je vyhovět všem různorodým požadavkům v rámci jediného systému, s minimálními režijními náklady na administrativu a se zajištěním maximální flexibility. Řešení Epicor Project Accounting umožňuje organizacím fungujícím na bázi projektů upevnit kontrolu a řízení svých činností a odstranit nadbytečné administrativní procesy a z toho vyplývající náklady a v celkovém výsledku dosáhnout efektivity s přímýnm pozitivním vlivem na ekonomický výsledek firmy.

Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Podpora detailního plánování projektů a flexibilní finanční účetnictví z jediného vstupního bodu pro zpracování dat, výkonné možnosti pro předávání a sdílení dat v definovaném schématu, sledování postupu dat v životním cyklu projektu od nabídky po konečnou platbu.
  • Naprostý přehled o všech celkových nákladech na konkrétní projekty – z hlediska hodin, výdajů a materiálu, včetně plánovaných nákladů a kumulativních hodnot dle odvedených činností, vedení účetních deníků a plateb.
  • Konzistentní a transparentní sledování výnosů na základě pravidel pro účtování výnosů, nastaveného prostředí workbench a reportovacích nástrojů.
  • Pro mezinárodní prostředí je poskytnuta výhoda paralelního sledování dat ve více firmách a ve více měnách ze všech hledisek v rámci zavedeného řešení.
  • Řešení poskytuje naprosto flexibilní prostředí pro strukturu rozpisu práce (WBS) včetně více metod účtování, vedení více měn a možností pro zákazníky – úpravy přesahujících hodnot v jednotlivých fázích a činnostech projektu.
  • Sledování rozpočtů, srovnávací přehledy rozpočtů, prognózy a odhadované časy dokončení (předpokládané hodnoty ETC), několikastupňové revize.

Zeptejte se Našeho Epicor Finanční řízení projektů Experta
Související Epicor Finanční řízení projektů Dokumenty


© Epicor Software Corporation O Epicoru |  Investoři |  Partneři |  Ochrana Osobních Údajů |  Mapa Stránek
Podmínky Používaní |  Zásady Ochrany Osobních Údajů Odvětví |  Řešení |  Produkty |  Společnost |  Zákazníci |  Služby |  Kariéra